Leveransvillkor

Om inte annat särskilt avtalas tillämpas de allmänna bestämmelserna i NL09 och Port10 med följande ändring:

Punkt 39 i NL09 har utgått och ersätts med följande:

Tvister som uppstår med anledning av detta avtal ska slutligt avgörs genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är minde än 2 miljoner kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 2 miljoner kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Rör tvisten 1 miljon kronor eller mindre har dock part rätt att föra talan vid allmän domstol.