Det säkra och effektiva varumottaget

/global/scaled/2304x1001x0x391x1000x435/Other-portsystemCOM-02-vagledning-dockningssystem-bilder-aditro-jonkoping-industriport-lasthus-lastbrygga-vadertatning.jpg

I miljöer där varor som anländer med lastbil behöver lastas av behövs ett varumottag. Hur varumottaget bör utformas beror till största del på vilken typ av fordon som vanligtvis kommer att nyttja det. Många gånger behöver varumottaget vara flexibelt utformat, så att flera typer av fordon kan använda det.

Det säkra och effektiva varumottaget

Ett system med åtminstone en lastkaj är ett måste för att varor ska kunna lossas/lastas på ett ur arbetsmiljösynpunkt sett rimligt sätt. För att lastning/lossning ska fungera bra krävs dock mer än så. Oftast bygger man då en komplett dockningsanläggning bestående av ett lasthus, en brygga, en tätning och en industriport.

Trafikplanering för säker arbetsmiljö

Ett flertal olika typer av fordon rör sig ofta samtidigt vid en terminal/ett lager. Det ställer stora krav på trafikplanering, men även på information om vilka trafikregler som gäller. Inbackning mot kaj måste t.ex. kunna ske utan att övrig trafik störs. Bilar med släp måste kunna parkeras utan att de står i vägen. Det är verksamhetens karaktär som påverkar hur varumottaget ska utformas. Vägar till varumottag och körytor inne området bör planeras så att backning med tung trafik undviks helt eller åtminstone minimeras.

När en lastbil ska backas in mot ett lasthus behöver fordonet en svepyta som varierar med fordonets längd. Man brukar för ett 90o lasthus räkna med att svepytan som krävs motsvarar fordonets dubbla längd. En 25-metersbil behöver därför 50 meter fritt utrymme framför lasthuset plus ev. utrymme för passage och/eller parkering av andra fordon. Om markytan är begränsad kan man vinkla lasthusen och med det minska den svepyta som krävs för att fordonet ska kunna backa in. Om lasthusen vinklas får man inte glömma att portbredden i fasaden måste ökas för att trucktrafiken vid lastning/lossning ska fungera. För säker inbackning rekommenderas högerställda lasthus. Detta eftersom chauffören enklare kan följa inbackningen via sin vänstra backspegel. Andra hjälpmedel som säkrar och underlättar inbackningen är inbackningslinjer, avståndsmarkeringar på marken, utvändig belysning vid lasthusen och/eller trafikljus med avståndskännare.

Kajhöjd rätt dimensionerad 

Vid planering av lastkaj måste man ta reda på vilken typ av fordon som kommer att använda kajen. Hänsyn måste tas till hur dessa fordon fungerar ihop med planerad kajhöjd, lastbrygga och övriga lokala förhållanden. För stora skillnader mellan kajhöjd och lastbilsflak går nämligen inte att kompensera med en lastbrygga. Normalhöjd på en lastkaj är 1200-1250 mm. Det motsvarar de flesta större lastbilstypers flakhöjd. För mindre lastbilar med låga flakhöjder måste därför kajhöjden anpassas, vilket innebär att en del varumottag kan behöva flera lastkajer med olika höjder.

Lastbryggan utjämnar nivåskillnader mellan kaj och flak

En lastbrygga används för att kompensera skillnader i höjd mellan lastkaj och angörande lastflak. Där lastbrygga finns används inte lastbilens bakgavellyft. Lastbryggor finns i olika längder och bredder och kan förses med olika läppmodeller. Med en lastbrygga som är 2500 mm lång tolereras differenser mellan lastflak och lastkaj om +/- 250 mm, vilket motsvarar flakhöjder från 950 mm upp till 1450 mm.

Lastbryggans läpp för jämn övergång

Lastbryggans läpp är till för att underlätta övergången mellan lastbrygga och lastbilsflak. Den vanligaste lastbryggan är vikläppsbryggan. Konstruktionen fungerar så att bryggan lyfts upp, läppen viks ut och sänks därefter ned på flaket. Vikläppen ger med automatik jämn övergång och fungerar utmärkt vid lastning. Vikläppen kan inte anpassas längdmässigt och vid lossning kan det vara en nackdel om lastbilen är fullpackad och gods står långt bak på flaket. Då kan vikläppen vid sänkning riskera att skada det gods/den pall som står närmast kanten. Om lastbilsflaket är lägre än kajen kan, även det, försvåra lossning av första pallen. Teleskopläppen är då p.g.a. sin flexibilitet att föredra. Den fungerar så att bryggan lyfts upp, läppen skjuts ut - så långt användaren väljer att skjuta ut den - och sänks därefter ned på flaket. Eftersom den kan anpassas längdmässigt kan man därför välja att inte skjuta ut den fullt ut om gods står nära kanten. När teleskopläppen inte är fullt utskjuten ger den inte jämn övergång varför man så fort situationen tillåter bör skjuta ut den helt. Den flexibla teleskopläppsbryggan fungerar utmärkt både för lastning och lossning.

Väderskydd för god arbetsmiljö och energibesparing

Vädertätningar skyddar personal och gods mot väder och vind och är en förutsättning för transporter som kräver obruten kylkedja. När fordonet backats in till kajen sluter vädertätningen till och tätar både upptill och på sidorna om fordonet. Vädertätningen måste vara minst 600 mm högre än fordonets frihöjd. Det är bl.a. bilens fjädring som är orsaken till detta. Om vädertätningen ska klara de högsta lastbilarna som är 4500 mm bör tätningens inbackningshöjd vara minst 5100 mm. Den lägsta höjd samma vädertätning bör klara är 2900 mm.

En obruten kylkedja för temperaturkänsligt gods

En dockningsanläggning i termoutförande ger möjlighet att öppna fordonets dörrar först när det är inbackat mot kaj och vädertätningen uppblåst. Man slipper då utföra inbackningen med öppna dörrar, vilket medför risker som försämrad sikt och att gods kan ramla ut. En dockningsanläggning i termoutförande är en förutsättning om man vill skapa en obruten kylkedja för temperaturkänsligt gods.

Förankring av fordon för säkrare arbetsförhållanden

En körgård byggs normalt med en lutning på minst 1:100 från fasaden och ut. Ännu säkrare hade det varit att luta underlaget in mot fasaden. Det ställer dock höga krav på dränering av marken. Oavsett körgårdens lutning är det mycket viktigt att lastbilen/containern/flaket säkras mot lastkajen eller bryggan, särskilt om lastning och lossning sker med truck. Vid ett varumottag måste det finnas goda förutsättningar att säkra lastbäraren.