Vad du som industriportägare bör veta

/global/scaled/4554x1976x13x536x1000x435/Other-portsystemCOM-02-vagledning-service-bilder-PS_JerryS_SandraH_TJ056.jpg

Motordrivna industriportar är något som få tänker på när de fung­erar. En trasig eller dåligt fungerande motordriven industriport kan däremot ge upphov till irritation, olyckor och stora energiför­luster.

Vad du som portägare behöver veta

Professionell, förebyggande service och underhåll av motordrivna industriportar är inte bara ett krav i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS:2011:12 med ändringar). Undermålig service kan innebära risker för användarna, olyckor samt driftstopp och reparationer, som kan medföra oförutsedda kostnader. Det kan exempelvis medföra stora energiförluster om inte industriporten stänger. Rent ekonomiskt är det alltid billigare att vid förebyggande service byta en komponent innan den gått sönder.

Är din motordrivna industriport säker?

Gamla industriportar saknar ofta den säkerhetsutrustning som idag anses självklar och det finns stor risk att någon utsliten del plötsligt går sönder. Det kan i värsta fall få ödesdigra konsekvenser för de som råkar befinna sig i närheten. Liksom mycket annat har även motordrivna portar en begränsad livslängd. Många motordrivna industriportar i Sverige har uppnått sin livslängd. Det är därför viktigt att budgetera och planera för att på sikt byta ut portarna. Dagens industriportar är dessutom bättre isolerade vilket betyder att ett byte leder till betydande energibesparingar.

Vad har du, som portägare, för ansvar?

Det är fastighetsägarens/bo­stadsrättsföreningens ansvar att se till att den motordrivna industriporten fungerar och uppfyller säkerhetskraven. I det kravet ingår att den motordrivna porten vart annat år ska besiktigas av ett oberoende ackrediterat besikt­ningsföretag**. Om det görs väsentliga förändringar av industriportens konstruktion ska den även revisionsbesiktigas innan den får användas igen. Besiktningen befriar dig, som industriportägare, inte från ansvar. Det är du som har ansvaret för att den motordrivna enheten hålls i gott skick och sköts på ett riktigt sätt. Föreskrifterna är mycket tydliga på den punkten. Skulle den eldrivna industriporten börja krångla, är det portens ägare som har ansvar för att se till så att den stängs av och det är även ägaren som bär ansvaret om en olycka inträffar. Du, som industriportägare, är alltid skyldig att rapportera olyckor och incidenter till Byggnadsnämnden i din kommun.

Vad har serviceföretaget för ansvar?

Serviceföreta­get kan aldrig ta över ägaransvaret för din industriport. Det går dock bra att komma överens med serviceföretaget om att de ansvarar för att den motordrivna industriporten får den service (tillsyn, skötsel och underhåll) förskrifterna och säkerheten kräver. Du behöver därför välja ett ser­viceföretag som kan leva upp till ett sådant ansvar.

Vad säger bestämmelserna om service och serviceföretag?

Service (skötsel, underhåll och tillsyn) ska ske fortlöpan­de. Om instruktioner från tillverkaren saknas ska service ske enligt Boverkets föreskrifter, d.v.s. med hänsyn tagen till användingsfrekvens och omgivande miljö, dock minst två gånger per år. Om det finns instruktioner från tillverkaren ska dessa tillämpas både vad gäller omfattning och tidsintervall.

Boverkets allmänna råd anger att ägaren av industriporten eller den som ansvarar för industriporten bör se till att den som utför service (skötsel, underhåll och fortlöpande tillsyn) har kompetens för uppgiften. Det företag eller den organisation som utför eller ansvarar för skötsel och underhåll (serviceföretaget) bör enligt Boverkets allmänna råd kunna uppvisa rutiner för hur de dokumenterar brister och avvikelser. De ska också journalföra allt utfört underhåll. Den som kopplar in eller ur porten till eller från elnätet i samband med elinstallationsarbeten ska enligt de allmänna råden ha den dokumenterade kunskap som krävs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Det gäller även att den som utför svetsning har den dokumenterade kunskap, behörighet och tillstånd som krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vad händer vid den återkommande besiktningen?

Fastighetsägaren ansvarar för att en besiktning vart annat år av den motordrivna industriporten genomförs**. Den oberoende besiktningsman­nen från ett ackrediterat besiktningsorgan ska inte bara kontrollera att portens alla säkerhetsanordningar fungerar på rätt sätt, utan även, utifrån journalen bekräfta att industriporten har fått tillfredställande skötsel. Alla punkter är specificerade i föreskrifterna. Vid allvarligare brister måste porten stängas av. Detta gäller även vid upprepade mindre allvarliga brister. Det är ägarens ansvar att se till att industriporten blir avstängd eller inte brukas med brister.